Welkom bij Lapparts.nlU vindt bij ons een groot assortiment aan laptop onderdelen en bijpassende accessoires

Heeft u vragen? Bel ons op 0548-624815 of mail naar info@lapparts.nl

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes van en op alle overeenkomsten die Lapparts, gevestigd te Nijverdal, hierna aan te duiden als “Lapparts” sluit met een klant, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

OFFERTES EN/OF ADVIEZEN

 1. De klant dient Lapparts alle door hem benodigde informatie, noodzakelijke gegevens enz. te verstrekken, welke Lapparts nodig heeft voor het opstellen van een offerte, het leveren van producten of voor het uitbrengen van een advies. De klant staat jegens Lapparts in voor de juistheid van de door hem aan Lapparts verstrekte gegevens.
 2. Alle door Lapparts uit te brengen offertes zijn vrijblijvend.
 3. Alle gegevens in folders c.q. door Lapparts vervaardigd reclamemateriaal zijn aan wijzigingen onderhevig. Lapparts staat niet in voor de volstrekte juistheid, volledigheid of actualiteit van de betreffende gegevens. Aan voorgedrukte productinformatie c.q. vergissingen daarin kan de klant geen enkele aanspraak ontlenen.

TOT STANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst met de klant of een wijziging van een tussen Lapparts en een klant gesloten overeenkomst is eerst tot stand gekomen, indien Lapparts de totstandkoming van een overeenkomst of de wijziging van een bestaande tussen de klant en Lapparts gesloten overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.

PRIJZEN

 1. Prijzen zijn aangeduid in Euro’s, inclusief BTW en of heffingen. Prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn Lapparts.
 2. Verpakking- en verzendkosten zijn in de door Lapparts aan koper opgegeven prijs inbegrepen, wanneer het aankoopbedrag minimaal € 30,- exclusief BTW bedraagt.
 3. De prijzen zijn de prijzen die gelden ten tijde van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Lapparts en koper. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de levering een van de kostprijs factoren van Lapparts is gestegen, zal Lapparts een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs aan koper in rekening mogen brengen. Uiteraard in overleg met de klant.
 4. Ten aanzien van de koper die bij het sluiten van de overeenkomst met Lapparts niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, blijven kostenverhogingen die zich voordoen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en die het gevolg zijn van wijzigingen van lonen, prijzen en importheffingen/invoerrechten enz. voor rekening van Lapparts. Wettelijk toegestane verhogingen mogen door Lapparts altijd worden doorberekend aan koper.

BETALING EN OPSCHORTINGSRECHT

 1. Betaling van het factuurbedrag door de klant dient, tenzij anders overeengekomen: A: Vooruit te geschieden op rekening van Lapparts of B: Te geschieden aan de vervoerder (rembours). Meerkosten worden doorberekend aan de klant.
 2. Betaling kan anders plaatsvinden dan genoemd in artikel 5.1 wanneer het een klant betreft die veelvuldig en grootschalig afneemt. De betaling dient dan, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op rekening van Lapparts en zonder dat van de zijde van de klant enig beroep op korting, verrekening of opschorting kan worden gedaan.
 3. Indien de klant niet binnen de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Lapparts, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht om vanaf de vervaldag van de factuur een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze meer bedraagt dan de vertragingsrente, een en ander tot op de dag der algehele voldoening en onverminderd de verdere rechten van Lapparts.
 4. Alle kosten verbonden aan een gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van het door de klant aan Lapparts verschuldigde zijn, zonder dat hiervoor een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, een en ander met een minimum van 250 euro. Indien Lapparts aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient de klant deze kosten ook aan Lapparts te vergoeden.
 5. In geval er sprake is van meer klanten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 6. Lapparts is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment waarop al zijn vorderingen op de klant volledig zijn voldaan.

LEVERING, RISICO, RECLAME

 1. Lapparts bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd.
 2. De klant is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging , onvolledigheid of verkeerde levering. In die situatie, dient dit altijd binnen 5 werkdagen gemeld te worden bij Lapparts. De reclame dient vergezeld te gaan met het factuurnummer waaronder de zending is verstuurd. Klant ontvangt, wanneer nodig, een RMA nummer die als verzendreferentie geldt. In geval van defecte artikelen dient een RMA nummer per mail of telefonisch te worden aangevraagd.
 3. Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling heeft de koper het recht de koop, zonder opgaaf van reden, te ontbinden. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn.
 4. Producten kunnen alleen geretourneerd worden mits ze in originele en onbeschadigde staat verkeren.
 5. Indien en voor zover de reclame door Lapparts gegrond wordt bevonden zal Lapparts, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
 6. Het reclameren ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Lapparts.
 7. Voor particuliere en zakelijke klanten geldt: Verzendkosten (uitgezonderd kosten voor remboursement) zijn gratis boven een aankoopbedrag van € 30,- excl. 19% BTW. Verzendkosten onder dit aankoopbedrag, zijn conform de TNT tarieven.
 8. Voor resellers geldt: Verzendkosten (uitgezonderd kosten voor remboursement) zijn gratis boven een aankoopbedrag van €200,00 excl. 19% BTW. Verzendkosten onder een aankoopbedrag van €200,00 excl. 19% BTW, zijn conform de TNT tarieven.

LEVERTIJD

 1. Alle door Lapparts genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Lapparts bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering zal Lapparts de klant hier tijdig van op de hoogte stellen. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is heeft de klant het recht op ontbinding van de overeenkomst. In overleg kan de klant ook kiezen voor een nieuw te bepalen levertijd. Bij ontbinding zullen reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijke, doch binnen de wettelijke termijn van 14 dagen gecrediteerd worden.
 2. Overschrijding van de door Lapparts opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. Indien Lapparts door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Lapparts gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder een gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Lapparts behoudt zich het eigendomsrecht voor terzake van alle door haar aan de klant geleverde en nog te leveren zaken, zolang de klant niet al hetgeen zijn aan Lapparts verschuldigd is, volledig heeft betaald.

AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

 1. In garantiegevallen is de klant verantwoordelijk voor het aanleveren van de goederen. De retourzending dient voldoende gefrankeerd aangeleverd te worden.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Lapparts zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 3. Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, kan er afhankelijk van de gemaakte kosten door Lapparts, onderzoekskosten in rekening worden gebracht.
 4. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
 5. De kosten voor verzending naar Lapparts zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Lapparts. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Lapparts.
 6. De verzendkosten voor het gerepareerde of vervangende artikel naar de klant zijn voor rekening van Lapparts.
 7. De verzendkosten van de omruiling van een product, mits het om een verkeerd geleverd product gaat, waarvan de fout volledig aan Lapparts is toe te wijzen, zijn volledig voor rekening van Lapparts.
 8. Indien u een defect product naar Lapparts op wil sturen, dient u eerst telefonisch of via e-mail hiervan melding te doen. U ontvangt dan een RMA nummer. Pakketten zonder vermelding van het RMA nummer worden niet geaccepteerd.
 9. Indien uw product defect raakt binnen de garantieperiode, zal Lapparts hetzij binnen redelijk termijn het product herstellen hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
 10. Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden. De klant is niet verplicht om dit product te accepteren.
 11. Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product (indien een product niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier.
 12. Gegeven garanties strekken zich nimmer verder uit dan de door de leverancier aan Lapparts gegeven garantie.

TEVREDENHEIDSGARANTIE

 1. De klant heeft het recht om de bestelling binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, te retourneren. Volledige creditering, exclusief de verzendkosten van de gedane bestelling, zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch binnen de wettelijke termijn van 14 dagen. Retouren dienen voldoende gefrankeerd te worden verstuurd naar:

  LAPPARTS
  T.a.v. retourafdeling
  Vildersveenweg 17
  7443 RZ Nijverdal

 2. De klant dient het factuurnummer te vermelden bij de retourzending. Producten dienen in originele verpakking te worden geretourneerd en dienen onbeschadigd te zijn. Verpakking expliciet horend bij het product mag niet beschadigd zijn. Tevens geldt het recht van retour niet voor resellers. Verzendkosten naar LAPPARTS zijn voor rekening van de klant.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Lapparts geleverde goederen, is Lapparts nimmer aansprakelijk.
 2. Lapparts is niet aansprakelijk voor de data op de datadragers. De klant is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) maken van een back-up. Het wordt aanbevolen een back-up te maken vóór het aanbieden van een product ter reparatie.

TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten, welke van een zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, zullen in eerste instantie worden berecht door de rechter van de plaats van vestiging van Lapparts, tenzij deze forumkeuze in strijd mocht zijn met dwingend recht.